Wat doen wij voor u

 

Vsr/kms:

Kwaliteitsmeting

Vanwege de subjectiviteit omtrent de begrippen ‘schoon’ en ‘vuil’, heeft de Vereniging Schoonmaak Research (VSR) samen met de Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) een algemeen geaccepteerd kwaliteitsmeetsysteem opgezet. Dit meetsysteem verandert het subjectieve in het objectieve en creëert een frame van uniforme en duidelijke regels en eisen waaraan voldaan moet worden voordat men iets onder de noemer ‘schoon’ mag plaatsen. Dit meetsysteem is hanteerbaar en acceptabel voor zowel opdrachtgevers als schoonmaakbedrijven. Alleen zij die zich aan de richtlijnen van de VSR en de TNO houdt, hebben toestemming om hun keurmerk te dragen. WIM Facility Services is zo’n organisatie in het bezit van dit keurmerk. De kwaliteitsmetingen die wij uitvoeren doen wij geheel binnen het kader van de VSR en voor verschillende instanties, zoals: overheden, de gezondheidszorg en onderwijsinstellingen. En binnenkort misschien wel bij u!

0-METING

Zodra er een wisseling plaatsvindt van schoonmaakbedrijven bij de opdrachtgever, kan er een 0-meting door ons worden uitgevoerd. Wij adviseren deze meting, omdat het bijdraagt aan het inzichtelijk maken van de schoonmaakkwaliteit op het moment van de wisseling. Het creëren van een scherp beeld van de situatie helpt bij het vaststellen van de sterke en zwakke punten, zodat op efficiënte wijze gewerkt kan worden aan een plan om de schoonmaakdiensten naar het juiste niveau te tillen. Het liefst doen wij de 0-meting 3 weken voor de ingang van het nieuwe schoonmaakcontract, hierdoor is er voldoende tijd om eventuele achterstallige werkzaamheden van het voormalige schoonmaakbedrijf naar het juiste beginniveau te tillen. Op deze manier kan het nieuwe schoonmaakbedrijf een goede start maken.

BELEVINGSMETING

Hoe medewerkers een werkplek ervaren is van belang voor de arbeidsomstandigheden. Mensen die kunnen werken op een schone werkplek, voelen zich prettiger, melden zich minder snel ziek en hun productiviteit ligt vaak hoger dan wanneer dit niet het geval is. Op de hoogte zijn van in hoeverre uw medewerkers de schoonmaak in uw gebouw(en) waarderen, is daarom erg belangrijk. Zodra wij op de hoogte zijn in welke mate en aan de hand van welke criteria uw medewerker de werkplek hebben beoordeeld, kunnen wij dit meenemen in onze plannen voor het verbeteren van schoonmaakwerkzaamheden. De zogeheten belevingsmeting die WIM Facility Services aanbiedt, wordt gedaan aan de hand van een enquête. Deze wordt door uw medewerkers ingevuld en geeft een alomvattende indicatie van hun beleving van de werkplek.

VSR-KMS

Zoals eerder vermeld hebben de VSR en de TNO samengewerkt aan een objectieve methode voor het meten van kwaliteit. Het VSR-Kwaliteitsmeetsysteem (VSR-KMS) is een systeem wat de kwaliteit van de schoonmaak vaststelt aan de hand van een aantal technische criteria en objectieve schoonmaakcriteria. Wij werken met een volledig digitaal pakket van dit kwaliteitsmeetsysteem (versie 2 en 3), dit pakket voldoet aan alle eisen en is een belangrijke tool voor het beoordelen van de schoonmaakkwaliteit en het opbouwen van passend advies voor de opdrachtgever.

VSR-DKS

Het VSR Dagelijkse Kwaliteitscontrole Systeem, brengt de kwaliteit in kaart van de schoonmaakwerkzaamheden die dagelijks worden uitgevoerd. Het systeem laat dagelijks zien hoe de kwaliteit van de schoonmaak er op dat moment voor staat. Dankzij deze dagelijkse terugkoppeling is men in staat continu de kwaliteit van de schoonmaak te waarborgen, omdat de technische kwaliteit met een hogere frequentie gecheckt wordt.

VSR-IMPO

Het VSR Indicatief Meetsysteem Primair Onderwijs (VSR-IMPO) is een controlesysteem dat met behulp van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en andere betrokkenen uit het veld (o.a. schoolbesturen en schoonmaakbedrijven) is opgezet. Het doel van dit systeem is het bewerkstelligen van een schone school waarbij de leerlingen, de schoolleiding en het schoonmaakbedrijf gezamenlijk de verantwoordelijkheid dragen voor deze doelstelling. De aanpak die wordt gehanteerd bij dit systeem is tweeledig. Eerst wordt er een schoonmaakkaart ontwikkeld, hierin worden de gegevens en schoonmaakeisen van de onderwijsinstelling opgenomen. Vervolgens wordt de schoonmaakkaart in combinatie met het VSR-IMPO gebruikt om te controleren of technische schoonmaakkwaliteit wel of niet voldoet aan de eisen van zowel de onderwijsinstelling zelf als de VSR en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

 


 

VSR-FOOD:

Bovenop de bestaande VSR Praktijk Richtlijnen is ook onlangs de VSR Food Audit gepubliceerd, dit document dient om schoonmaakbedrijven in de voedingsmiddelensector de te toetsen. Hierdoor voeren wij dan ook, sinds enkele jaren, kwaliteitsmetingen uit en bieden wij begeleiding aan in de voedingsmiddelenindustrie. Onze werkwijze is vergelijkbaar met die van een normale kwaliteitsmeting maar dan aangepast aan deze specifieke sector. Dat wil zeggen dat wij ons houden aan de door het VSR opgezette normen en eisen en een objectief oordeel vormen, waarna wij gezamenlijk werken aan een passend plan voor eventuele tekortkomingen van het schoonmaakbedrijf en de situatie in overeenstemming zullen verbeteren.

 

.

 


 

Interim management:

Interim Management

Wij bieden tijdelijke vervanging of ondersteuning aan in uw organisatie, indien u dit nodig acht. WIM Facility Services heeft de juiste mensen in dienst met de nodige ervaring op facilitair gebied om u verder te kunnen helpen.

(EU) Aanbestedingen

Bij het begeleiden van aanbestedingen dragen wij zorg voor het volgen van de juiste Europese richtlijnen bij overheidsorganisaties en instellingen. Hierbij staan wij stil bij de doelstellingen van de opdrachtgever en bewaken wij het proces nauwkeurig middels de door ons opgestelde vaste procedures. De aanbestedingstrajecten kunnen voor u op maat gemaakt worden, zodat uw organisatie eruit haalt wat men eruit wil halen.

 


 

Opleidingen

Wij verzorgen landelijk verschillende schoonmaakopleidingen. Deze kunnen zowel bij de opdrachtgever op locatie, een locatie naar keuze als bij ons opleidingscentrum in IJmuiden gevolgd worden. Indien de opdrachtgever graag een op maat gemaakte opleiding wilt voor de organisatie, kan deze op aanvraag door ons samengesteld worden. Voor meer informatie of voor het onderzoeken van meerdere mogelijkheden kunt u contact met ons opnemen.